SMURF II: doskonalenie własnych umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych w dyslalii obwodowej

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 16-17 listopada 2024 roku, 14 godzin dydaktycznych

Warsztaty są przeznaczone dla logopedów, którzy byli uczestnikami szkolenia w zakresie Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów SMURF (rejestrując się na szkolenie należy dostarczyć scan zaświadczenia o odbytych warsztatach).

Doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii będzie polegało na obserwacji diagnozy, a także praktycznych ćwiczeniach rozwijających własne sprawności w prowadzeniu oceny wymowy, procesów realizacyjnych i percepcyjnych oraz analizie wyników badań i projektowaniu terapii. Osobami poddanymi diagnozie będą uczestnicy szkolenia, a także pacjenci, jakich zapewni organizator szkolenia. Będzie też możliwość konsultowania własnych pacjentów za pomocą sporządzonych przez uczestników nagrań, fotografii.

Koszt: 1250 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych. W pierwszym dniu w cenę szkolenia wliczony jest również obiad. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć otrzymają menu zawierające dwie-trzy zupy i dwa-trzy drugie dana do wyboru.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Program

I dzień

  • Wprowadzenie i organizacja spotkania.
  • Karty diagnozy i zestaw pomocy.
  • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem strategii Klatka stop.
  • Kontrolowane ćwiczenia własnych praktycznych umiejętności diagnostycznych z wykorzystaniem strategii Feedback i pracy w parach (lub trójkach).
  • Analiza wyników badań, projektowanie działań naprawczych.

II dzień

  • Diagnoza pacjentów, których zapewni organizator szkolenia, ustalanie działań naprawczych i terapeutycznych.
  • Superwizja: analiza przypadków pacjentów z wykorzystaniem nagrań i fotografii (uczestnik będzie mógł przywieźć materiały na warsztaty).

Metody:

Ćwiczenia praktyczne, superwizja, feedback, klatka stop.

Uwaga:

Uczestnik szkolenia powinien być wyposażony w małe lusterko (typu laryngologicznego), duże lusterko do ćwiczeń, małą latarkę (jeśli nie ma jej w posiadanym telefonie), szpatułki laryngologiczne drewniane i rękawiczki, mus owocowy, żelki Haribo lub suszone morele, papier do jedzenia.

Prowadzący:

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.