Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Termin: 08 lutego 2020 roku, 10 godzin dydaktycznych

Koszt:  350 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie (w tym niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o podłożu genetycznym, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.

Odbiorcy:

Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zaję-ciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczyna-jące pracę

Program kursu:

 • • Genetyczne przyczyny zaburzeń rozwojowych człowieka.
 • • Zaburzenia rozwoju mowy występujące na tle:
  • niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie,
  • autyzmu uwarunkowanego genetycznie,
  • zespołów genetycznych (wybór – m.in. zespołu Downa, zespołu „ko-ciego krzyku”, zespołu Pradera-Williego, zespołu CHARGE, zespołu Freemana-Scheldona, zespołu Lesha-Nyhana, zespołu Treachera-Collins’a, zespołu Tureta).
  • niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie.
 • • Znaczenie terapii logopedycznej:
  • cechy i zadania terapeuty,
  • współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,
  • metodyka pracy terapeutycznej.
 • • Metodyka postępowania w sytuacjach trudnych.
 • • Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy osób z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i zespołami genetycznymi.
 • UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów

Metody pracy:

 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadku

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenope-dagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdo-bywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami roz-wojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły gene-tyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Cen-trum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazo-wieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeu-tyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla stu-dentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psy-chologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alterna-tywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pi-sanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.