Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Termin: 17 kwietnia 2021 roku, 10 godzin dydaktycznych

Koszt:  350 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy rodzicom i opiekunom dotyczącej pracy z osobami z autyzmem w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

logopedzi, rodzice, opiekunowie

Program:

 • • Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia
 • • Etapy rozwoju mowy (norma)
 • • Ocena mowy dziecka (norma) - diagnoza
 • • Autyzm – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia
 • • Triada autystyczna – czym jest?
 • • Rozwój mowy u osób z autyzmem
 • • Trudności diagnostyczne – testy specjalistyczne
 • • Specyfika terapii dzieci z autyzmem
  • trening jedzenia
  • komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)
  • nietypowe wzorce zachowań
  • postępowanie w sytuacjach trudnych
  • pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej
 • • Aspekty prawne – autyzm a prawo
 • UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów

Metody pracy:

 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadku

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenope-dagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdo-bywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami roz-wojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły gene-tyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Cen-trum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazo-wieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeu-tyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla stu-dentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psy-chologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alterna-tywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pi-sanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.