Praca z uczniem z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym – studia przypadków

dr Urszula Maurer

Termin: 11 stycznia 2020 roku, 10 godzin dydaktycznych

Koszt:  350 zł

Szkolenie dla wychowawców edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów specjalnych, logopedów i studentów studiów logopedycznych.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Program kursu:

 • • Diagnoza różnicowa zespołu Aspergera i autyzmu w świetle najnowszych światowych ustaleń
 • • Specyfika trudności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • • Główne deficyty i ich konsekwencje w perspektywie edukacyjnej i terapeutycznej. Analiza koncepcji:
  • deficytu teorii umysłu,
  • zaburzeń funkcji wykonawczych
  • deficytów centralnej koherencji
 • • Przegląd metod i technik stosowanych względem dzieci z ASD w Polsce i na świecie
 • • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – jak z nim pracować?
 • • Efektywne podejście w pracy z uczniem z zespołem Aspergera – analiza konkretnych studiów przypadków
  • aktywna praca z materiałem ćwiczeniowym (praca w grupach)
  • analiza i wnioskowanie w określonych obszarach
  • podsumowanie
 • • Trudności językowe i komunikacyjne dzieci z ASD
  • pośrednie i bezpośrednie komunikaty, metafory i związki frazeologiczne
  • analiza i interpretacja wypowiedzi i zachowań uczniów w oparciu o uzyskaną wiedzę (praca w grupach)
  • rozpoznanie potrzeb i formułowanie komunikatów dostosowanych do sytuacji i możliwości danego przypadku
  • podsumowanie
 • • Pytania własne, ewaluacja

Metody:
Szkolenie prowadzone jest metodą studium przypadku, co oznacza, że kursanci będą pracować z materiałem ćwiczeniowym zawierającym konkretne informacje na temat poszczególnych dzieci, a także aktywnie i samodzielnie poszukiwać będą rozwiązań. Takie podejście uczy zindywidualizowanego podejścia do dzieci z zespołem Aspergera oraz z HFA, dostarcza wiedzy praktycznej i umożliwia zespolenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, a także ułatwia zrozumienie specyfiki zaburzeń jakim jest spektrum autystyczne.

Prowadzący:

dr Urszula Maurer

doktor językoznawstwa o specjalności logopedia, wykładowca akademicki, logopeda z doświadczeniem klinicznym w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu. Tworzy i koordynuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne oraz szuka sposobów eliminowania zachowań trudnych i agresywnych poprzez diagnozowanie występujących ograniczeń. Opiekuje się praktykantami studiów logopedycznych, jako lektor języka polskiego jako obcego i drugiego pracuje z dziećmi dorastającymi w rodzinach dwujęzycznych.