Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 26-27 marca 2022 roku, 16h dydaktycznych

Koszt:  720 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program:

 • Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
 • Mity na temat dyslalii.
 • Fonem a głoska.
 • Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 • Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 • Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny języka polskiego.
 • Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.

Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.

Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.

 • Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.

Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.

 • Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.

Procedura a metoda i strategia.
Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.

 • Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
 • Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.

Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, rozszczepu itd. Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń. Aktywizacja głoski w większej strukturze.
Polaryzacja głoski.
Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga: Uczestnicy szkolenia przynoszą na zajęcia swoje lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowych, latarkę, jeśli nie ma jej w posiadanym telefonie, 4-5 sztuk szpatułek laryngologicznych i kilka chrupek kukurydzianych.

Prowadzący:

Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.