Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją. Blok I, II i III

dr Magdalena Grycman

Termin: 25 - 27 września 2020 roku

Koszt:  1150 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania kompetencji komunikacyjnej dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji oraz uczy wykorzystania strategii AAC w praktyce terapeutycznej.

Program:

 • Piątek 25 września, godz. 10.00 – 18.00
 • • Warunki tworzenia komunikacyjnych strategii.
 • • Identyfikowanie pierwszych obszarów oddziaływań.
 • • Etapy stosowania sygnałów uprzedzających na ciele.
 • • Początkowe oddziaływania wspierające kompetencje komunikacyjne.
 • • Wprowadzenie znaku graficznego w kontekście sytuacyjnym.
 • • Tworzenie, opisywane i modyfikowanie strategii AAC - warsztat.
 • • Schemat postępowania z partnerem, sposoby rozwijania, podtrzymywania i utrzymywania komunikacyjnych więzi.
 • • Nauka łączenia nauczanych umiejętności komunikacyjnych w jednolity i usystematyzowany zbiór strategii komunikacyjnych wykorzystywanych podczas porozumiewania się – warsztat.
 • • Wprowadzanie tablic tematycznych – warsztat.
 • • Rozwój kompetencji językowych, operacyjnych i strategicznych podczas osiągania kompetencji komunikacyjnych.
 • • Dokumentowanie wprowadzanych oddziaływań.
 • • Jak korzystać z Protokołu do Karty Oceny? Zastosowanie klucza do karty oceny w zakresie: przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
 • • Co to jest wieloskładnikowy system komunikacji (WSK)?
 • • Praktyka stosowania AAC – doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych.
 • • Szkolenie superwizyjne- co i jak przygotować?

 • Sobota 26 września, godz. 10.00 – 18.00
 • • Rozwiązania dostępowe w zakresie dostosowania włączników w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.
 • • Określanie miejsca kontroli i ruchu pod kątem rozwiązań dostępowych.
 • • Tworzenie prezentacji o dziecku i jego najbliższym otoczeniu.
 • • Poszerzanie obszarów tematycznych. Poszerzanie obszarów sprawstwa – przykłady rozwiązań.
 • • Tworzenie bazy pomocy – pliki do pobrania.
 • • Wykorzystywanie pomocy, które pomagają w zrozumieniu i zaplanowaniu złożonych umiejętności.
 • • Sposób dostępu do otoczenia, obsługi urządzeń i kod komunikacyjny z partnerem – przykłady.
 • • Planowanie komunikacyjnego systemu i tworzenie innowacyjnych strategii AAC – praktyka stosowania.
 • • Czytanie uczestniczące jako sposób aktywnego modelu pracy z uczniem.
 • • Wprowadzanie krok po kroku czytania uczestniczącego – warsztat.
 • • System znaków językowych oraz reguł umożliwiających ich odpowiednie łączenie: klucz Fitzgeralda, kod kolorów, słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz organizacja fizyczna i lingwistyczna systemu.

 • Niedziela 27 września, godz. 09.00 – 16.00
 • • Interwencja komunikacyjna oparta na aktywnym uczestnictwie.
 • • Budowanie sytemu językowego poprzez tworzenie unikalnych kodów komunikacyjnych z użytkownikiem.
 • • Projektowanie systemu (rodzina, szkoła).
 • • Modyfikowanie oddziaływań i rozbudowywanie strategii AAC.
 • • Systemy nawigacji w prezentacjach dynamicznych. 6. Tablica dynamiczna opracowana w oparciu o regulację zmysłów.
 • • Sukcesy i trudności w początkowych fazach wprowadzania AAC.
 • • Praktyka stosowania AAC – doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych - zajęcia grupowe

Metody pracy:
wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

dr Magdalena Grycman

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się oraz filmów „Mowa twojego dziecka” i „Porozumiewam się, choć nie mówię”. Prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC): Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Wprowadza autorski „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” na terenie całej Polski. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Jest administratorem strony facebook dr Magdalena Grycman (https://www.facebook.com/drMagdalenaGrycman/) oraz grupy Wsparcie dla AAC (https://www.facebook.com/groups/693959720801498/).